Hvad er forskellen på firmakørsel og godskørsel for fremmed regning?

Hvad er forskellen på firmakørsel og godskørsel for fremmed regning?

Ved firmakørsel forstås kørsel med en varebil, hvorved virksomheden kun transporterer gods, der tilhører den pågældende virksomhed. Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden kører med gods, som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. For at der kan være tale om firmakørsel, må godskørslen kun være en hjælpefunktion (det vil sige en mindre del) i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Ved godskørsel for fremmed regning forstås kørsel med varebil, hvorved der mod betaling af enhver art transporteres gods, der ikke tilhører eller er knyttet til virksomheden på en måde, som er beskrevet ovenfor.

Hvem har ansvar for at registrere en lejet eller leaset varebil?

Når varebilen er lejet/udlejet:

Varebiler, som lejes/udlejes, reguleres i bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører (udlejningsbekendtgørelsen). Det betyder, at:

 • udlejningsvirksomheden skal være registreret som ejer/bruger af køretøjet
 • varebilen skal ikke registreres til godskørsel for fremmed regning eller til firmakørsel. Udlejningsvirksomheden skal dog sørge for, at der er indgået en lejekontrakt, der lever op til § 5 i udlejningsbekendtgørelsen.
 • virksomheden, som har lejet varebilen, skal oplyse Færdselsstyrelsen om registreringsnummeret på den varebil, der anvendes til godskørsel for fremmed regning. Blanket til denne registrering findes under menupunktet ”blanketter”.

Når varebilen er leaset:

Varebiler, som leases, er omfattet af den ændrede godskørselslov. Det betyder, at:

 • vognmanden skal registreres som bruger af varebilen.
 • virksomheden, som har leaset varebilen, skal sørge for at registrere den til godskørsel for fremmed regning eller firmakørsel.
 • firmakørsel skal registreres ved Motorstyrelsen. Her bestilles en ny registreringsattest, som gælder som anmeldelsesbevis og skal medbringes under kørsel. I stedet for den originale registreringsattest kan en kopi af registreringsattesten medbringes.

godskørsel for fremmed regning skal registreres ved en nummerpladeoperatør. Herudover skal det registreres ved Færdselsstyrelsen, hvilket tilladelsesnummer der benyttes til hvilken varebil. Blanket til denne registrering findes under menupunktet ”blanketter”.

Har udlejeren af en varebil, som anvendes til godskørsel for fremmed regning, nogle forpligtelser?

Udlejeren har en række forpligtelser i forhold til varebiler, som anvendes til godskørsel for fremmed regning.

Udlejeren skal bl.a. sikre sig:

 • at lejer lovligt kan føre det udlejede køretøj
 • at lejer har gyldigt kørekort
 • at lejer har de fornødne tilladelser og uddannelsesbeviser
 • at der oprettes en skriftlig lejekontrakt med lejer i mindst to eksemplarer, hvoraf lejer skal have udleveret det ene.

Udlejeren skal desuden sikre sig, at følgende er fremhævet i lejekontrakten:

 • At lejer har tilladelse til at føre køretøjet
 • Om udlejer har tegnet kaskoforsikring for køretøjet
 • At lejer har samme retsstilling over for køretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet (hvis lejer ikke har en kaskoforsikring).
 • At lejer skal holde udlejer skadesløs for et vist beløb, som udlejer er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i forsikringspolicen om, at udlejer bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den pågældende forsikring, skal dette fremgå af lejekontrakten (hvis dette er aftalt mellem udlejer og lejer).

Lejekontrakten skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger:

 • Lejerens fulde navn og adresse samt navnene på eventuelle førere, der med kontrakten gives tilladelse til at føre køretøjet, og, hvis lejer er en virksomhed, dennes CVR-nummer.
 • Nummer, udstedelsessted og –dato for lejerens pas eller dermed ligestillet identitetskort, hvis den pågældende er udenlandsk, ikke-nordisk statsborger.
 • Nummeret på hvert enkelt kørekort, der skal forevises til udlejer.
 • Nummeret på tilladelser og navnet på udstedende myndighed og dato for uddannelsesbeviser, der skal forevises til udlejer.
 • Køretøjets registreringsnummer.
 • Tidspunktet for lejeforholdets begyndelse og ophør med angivelse af dato og klokkeslæt.

Udlejers forpligtelser fremgår af bekendtgørelse nr. 463 af 2. maj 2013 om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

Såfremt udlejer ikke har sikret sig ovenstående, kan denne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 20.

Hvem stilles til ansvar, hvis lejer af en varebil udfører ulovlig godskørsel for fremmed regning?

Så længe udlejer opfylder sine forpligtelser, er det lejer, der stilles til ansvar, hvis denne udfører ulovlig godskørsel for fremmed regning. Det er ligeledes lejers ansvar at give udlejer korrekte oplysninger.
Overtrædelse af de gældende bestemmelser kan medføre bødestraf.

 

Ovenstående er hentet fra www.varebilskrav.dk og der tages forbehold for evt. ændringer, taste- og trykfejl.